Współpraca na rzecz włączenia społecznego – „Gdyby ręce mogły mówić…”

Projekt nr LT-PL-1R-038

pt. „Współpraca na rzecz włączenia społecznego – „Gdyby ręce mogły mówić…” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska

Ogólny cel projektu: Podniesienie jakości życia poprzez skoordynowany rozwój polityki senioralnej na terenie litewsko-polskiego obszaru transgranicznego.

Działania w ramach projektu:
– zarządzanie projektem
– „Rzemiosło Ponad Granicami” – Warsztaty dla osób starszych
– rozwój infrastruktury społecznej
– Transgraniczny Zespół ds. Polityki w zakresie starzenia się społeczności
– informacja i promocja
– zakończenie projektu

Wyniki:
– 120 seniorów uczestniczących w warsztatach rzemieślniczych,
– 16 osób uczestniczących w Transgranicznych warsztatach pozytywnego starzenia się;
– 6 organizacji pozarządowych uczestniczących w Transgranicznym Zespole ds. Polityki w zakresie starzenia się społeczności,
– 1 Transgraniczna Grupa ds. Polityki Pozytywnego Starzenia się
– 1 odnowiona i wyposażona instytucja kultury w Puńsku
– 1 odnowiona i wyposażona instytucja kultury w Alytus

Czas trwania projektu: 14 miesięcy (od 01.03.2017 do 30.04.2018)

Beneficjent Wiodący – Dom Kultury Litewskiej w Puńsku,
Beneficjent 2 –– Centrum Kultury i Komunikacji w Alytus

Całkowity budżet projektu: 244.712,50 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj.  208.005,62 Euro
Wkład własny Beneficjentów 15% tj.  36.706,88 Euro

Budżet Domu Kultury Litewskiej w Puńsku: 83.161,00 Euro
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 70.686,85 Euro
Wkład własny 15% tj. 12.474,15 Euro

Skip to content